CO NABÍZÍME

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

– pomoc se zaváděním etické výchovy do škol a její propagaci na veřejnosti

« ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ »

Etická výchova, o.p.s., akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT pod číslem jednacím MSMT 19 716/2012-25, nabízí akreditované kurzy

1. pro jednotlivce:

  • 40 hodinové kurzy pro učitele, kteří chtějí učit etickou výchovu průřezově, nebo integrovaně v rámci jiných předmětů, pod názvem „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“ č.j.: MSMT – 123/1216/-1-45

2. pro celé sborovny:

Pro sborovny, nebo pro více škol ze stejného místa dohromady, nabízíme sérii 4-8hodinových workshopů. Pokud škola začíná s etickou výchovou, doporučujeme začít kurzem se zaměřením na výchovný styl a poté vybrat z prvních pěti témat.

Pro ředitele škol nabízíme metodickou podporu, jak zakomponovat etickou výchovu do školního vzdělávacího programu.

Přehled 4 hodinových akreditovaných workshopů:

1. Etická výchova se zaměřením na výchovný styl
2. Emoce a škola
3. Motivace žáků
4. Spolupráce pedagoga s rodiči
5. Práce s odměnami a tresty ve škole
6. Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání
      (1-6 pod č.j.: MSMT- 35624/2015-2-857)
7. Asertivita jako obrana proti manipulaci
8. Prosociální komunikace
9. Prosociální vzory

Nové kurzy 2018:
25. Osobnost učitele a klima školy (8 hod)
26. Pedagogická komunikace a klima školy (8 hod)
27. Jak předcházet výchovným problémům (8 hod)
(Č.j.: MSMT – 6135/2018-2-251)

28. Asertivita jako sociální dovednost (16 hod)
29. Základy prosociální komunikace (16 hod)
(Č.j.: MSMT- 333/2018-1-49)

30. Růst klimatu školy působením výchovného stylu etické výchovy (40 hod)
(Č.j.: MSMT – 6135/2018-2-251)

10. Prosociálnost a agresivita
11. Prosociálnost a sebedůvěra
12. Rozvoj iniciativy
13. Prosociálnost jako základ občanské společnosti
14. Kompromis a konsenzus
15. Kooperativní učení a jeho vliv na rozvoj prosociálnosti
16. Otevřená komunikace a konstruktivní kritika
      (7-16 pod č.j.: MSMT – 1886/2014-1-58)
17. Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ
18. Interpersonální komunikace v MŠ
19. Názorná práce s učebnicí Etická výchova a nabídka dostupných
výukových materiálů (5 hodin) 
(17-19 pod č.j.: MSMT – 29142/2014-2-709)

Nové kurzy 2017:
20. Agrese, šikana, proces řešení a důležitost prevence (6 hodin)
(č.j.:MSMT-32225/2016-2869)
21. Desatero třídního učitele – prakticky i ve společném vzdělávání (8 hodin)
(č.j.: MSMT-6135/2018-2-251)
22. Jak vést třídnické hodiny efektivně – aneb vytváříme výchovné společenství třídy jako prevenci před negativními vlivy a chováním (8 hodin)
(č.j.: MSMT-6135/2018-2-251)
23. Formativní hodnocení, sebereflexe a kladné sebepojetí žáka (8 hodin)
(č.j.: MSMT-5755/2017-1-316)
24. Implementace etické výchovy do ŠVP (4 hodiny)

Cena seminářů závisí na velikosti Vaší školy, dostupnosti pro naše lektory a požadovaném termínu školení. Pokud chcete získat více informací,
kontaktujte nás na tel.: +420 737 637 033, hana.martinakova@etickavychova.cz.

« Ocenění Etická škola »

Od října 2013 Etická výchova, o.p.s. uděluje školám, které splní daná kritéria, ocenění „Etická škola“ pod záštitou MŠMT č.MŠMT – 2457/2015-1.

Více na www.eticka-skola.cz

« ASET – Adopce školy»

Z iniciativy Elišky Coolidge Haškové vznikl projekt „Adoptuj školu“ („ADOPT A SCHOOL for Ethics“), jehož cílem je propojovat uvědomělé firmy, kterým záleží na rozvoji etického prostředí a školy, které mají zájem etickou výchovu vyučovat. Tento projekt zavádí CSR přímo k jejím kořenům – na základní školy, kde je charakter jednotlivce i kolektivu formován.

www.etikadoskol.cz

Představení ASET: videopředstavení programu ASET

Více informací na www.etikadoskol.cz

« POMŮCKY PRO VÝUKU EtV »

Na této stránce budeme sbírat odkazy na zajímavé pomůcky pro výuku etické výchovy.

1. UČEBNICE
ETICKÉ
VÝCHOVY

2. VIDEOPOMŮCKA
AGENT KIX

3. KRÁTKÁ ZAMYŠLENÍ
JAN SOKOL

4. KOMIKS PRO
II. STUPEŇ ZŠ

5. OMALOVÁNKY
A KOMIKS
PRO I. STUPEŇ ZŠ

6. POČÍTAČOVÉ
HRY

2.1. METODIKA K DVO
ETICKÁ VÝCHOVA

3.1. MINIPOŘADY
S MARTINEM DEJDAREM

Produkty v tištěné podobě je možno si objednat na info@etickavychova.cz