AKTUÁLNÍ KURZY DVPP

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

– akreditované MŠMT

« 4-24 HODINOVÉ KURZY »

Následující semináře akreditované MŠMT jsou určeny celým pedagogickým sborovnám. Náš zkušený lektor, nebo lektoři – dle velikosti Vaší školy – přijedou za Vámi. Pokud škola začíná s etickou výchovou, doporučujeme začít prvním tématem se zaměřením na výchovný styl a poté vybrat z prvních pěti témat. Nedoporučujeme začínat školení sborovny první den v přípravném týdnu.

Anotace pěti základních seminářů a dalších kurzů na deset základních témat EV.
Anotace kurzů pro společné vzdělávání se zobrazí po kliknutí na název kurzu níže nebo emailem na vyžádání.
Seznam cílových skupin, pro které jsou kurzy akreditovány, s čísly akreditace MŠMT naleznete ZDE.

Nabídka akreditovaných seminářů (4 hod):

 • Etická výchova se zaměřením na výchovný styl
 • Emoce a škola
 • Motivace žáků
 • Spolupráce pedagoga s rodiči
 • Práce s odměnami a tresty ve škole
 • Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání
 • Asertivita jako obrana proti manipulaci
 • Prosociální komunikace
 • Prosociální vzory
 • Prosociálnost a agresivita
 • Prosociálnost a sebedůvěra
 • Rozvoj iniciativy
 • Prosociálnost jako základ občanské společnosti
 • Kompromis a konsenzus
 • Kooperativní učení a jeho vliv na rozvoj prosociálnosti
 • Otevřená komunikace a konstruktivní kritika
 • Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ
 • Interpersonální komunikace v MŠ
 • Názorná práce s učebnicí Etická výchova a nabídka dostupných výukových materiálů (5 hod)
Agrese, šikana, proces řešení a důležitost prevence (6 hodin)
Desatero třídního učitele – prakticky i ve společném vzdělávání (8 hodin)
Jak vést třídnické hodiny efektivně – aneb vytváříme výchovné společenství třídy jako prevenci před negativními vlivy a chováním (8 hodin)
Formativní hodnocení, sebereflexe a kladné sebepojetí žáka (8 hodin)

Osobnost učitele a klima školy (8 hod)
Pedagogická komunikace a klima školy (8 hod)
Jak předcházet výchovným problémům (8 hod)
Rizikové chování dětí a mládeže v kyberprostoru (8 hod)

Asertivita jako sociální dovednost (16 hod)
Základy prosociální komunikace (16 hod)

Osobnostní výchova uceleně (24 hod)

Kurzy vedené prof. Janem Háblem:
Jak realizovat Projekty proměny aneb Výtah z Komenského Porady o nápravě věcí lidských (4 hod)
Etické a komunikační dovednosti pedagoga (16 hod)
Character Matters čili Na charakteru záleží (18 hod)
Osobnostní rozvoj v učitelském povolání (40 hod)

« 40HODINOVÝ KURZ »

40-hodinové kurzy jsou určeny pro jednotlivé učitele, kteří chtějí učit etickou výchovu integrovaně do jiných předmětů.
Jedná se o 4 setkání po 10 hodinách nebo 5 setkání po 8 hodinách, dle dohody účastníků.
Nabízíme čtyři 40 hodinové kurzy:
1. Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi
2. Růst klimatu školy působením výchovného stylu etické výchovy
3. Program Etické výchovy – vybrané kapitoly z Osobnostní a sociální výchovy I.
4. Program Etické výchovy – vybrané kapitoly z Osobnostní a sociální výchovy II.

Anotace Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, akreditace

logo MSK Ve školním roce 2020/21 spolupracuje Etická výchova, o.p.s. s finanční podporou 40 000 Kč Moravskoslezského kraje se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava v rámci projektu „EtV zlepšuje sociální klima škol v MSK III.“

 V registračním formuláři pro mapování zájmu o další kurzy uveďte prosím jméno, příjmení, email  účastníka a název školy.
Na prezenční listinu 
účastníci poskytují své osobní údaje pro účely zpracování k vystavení osvědčení o absolvování vzdělávání v souladu s  ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a obecného nařízení o ochraně osobních údajů dobrovolně a jsou si vědomi, že udělený souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat písemně.