EVops

Projektové dny s Komenským

Proč neudělat projektové dny s Komenským? Nabízíme vám již hotový projektový den včetně materiálů a proškolených lektorů. Připomeňte svým žákům nadčasové myšlenky Učitele národů k jeho 430. výročí narození a stmelte společnou činností třídní kolektivy. Pomozte v nich budovat zdravé hodnoty a dobrý charakter.

„Každý má hledět ne pouze na svůj prospěch,
ale na prospěch společnosti.“ J. A. Komenský

Varianty projektových dní:

  •  S Komenským měníme svět k lepšímu (4 vyučovací hodiny)

Anotace projektového dne S Komenským měníme svět k lepšímu.

Vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin.

V první části se žáci seznámí zajímavou a moderní formou s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v náročných životních situacích je pro dnešní mladé lidi inspirativní. Dozví se také o největší touze, kterou se Komenský zabýval ve svém celoživotním díle „Obecná porada o nápravě věcí lidských“, o touze po proměně lidstva, která není možná bez proměny jednotlivce.

V druhé části jsou žáci motivováni k tomu, aby v návaznosti na vizi Komenského navrhli a následně sami zrealizovali svůj vlastní týmový nebo osobní Projekt proměny v některé z těchto oblastí: rodina, vzdělanost, vláda, víra, podnikavost, umění a média.

Program kombinuje více výukových forem a obsahuje prvky zážitkové pedagogiky.

Cílem je aktivizovat mladé lidi k realizaci konkrétní „dobré věci“ ve svém okolí, obci či ve své komunitě, při které si žáci nejlépe osvojí kompetence nutné pro reflexi, rozvoj a udržení demokratické kultury. Jedinečnou příležitostí je možnost přihlásit tyto Projekty proměny do celonárodní soutěže Měníme svět k lepšímu.

 

  • Minus na plus s Amosem (4 vyučovací hodiny)

Anotace projektového dne Minus na plus s Amosem.

Vzdělávací program s časovou dotací čtyř vyučovacích hodin.

V první části se žáci seznámí zajímavou a moderní formou s klíčovými životními etapami Jana Amose Komenského. Jeho osobní příběh a zejména jeho schopnost nevzdávat se v náročných životních situacích je pro dnešní mladé lidi inspirativní. Dozví se také o největší touze, kterou se Komenský zabýval ve svém celoživotním díle „Obecná porada o nápravě věcí lidských“, o touze po proměně lidstva, která není možná bez proměny jednotlivce.

V druhé části se žáci zaměří na zlepšení blízkých vztahů a komunikaci s druhými pomocí metodiky známé pod názvem „Pět jazyků lásky“.

Program kombinuje více výukových forem a obsahuje prvky zážitkové pedagogiky.

Cílem je pomoci stmelit kolektiv a vést žáky k osobnostnímu rozvoji a k pozitivnímu přístupu v mezilidských vztazích. Jedinečnou aplikací do života je také výzva k osobnímu Projektu proměny, se kterým se žáci mohou přihlásit do instagramové soutěže.

Vlastní realizaci Projektu proměny plánujte dle vašich možností  a časové dotace na dalším projektovém dni, nebo jej rozložte na prvním stupni ZŠ do hodin  vlastivědy a u starších žáků na druhém a třetím stupni ve společenskovědních předmětech (občanské výchovy, ZSV, dějepisu apod.) K plánování a realizaci projektu můžete dobře využít i třídnické hodiny.

V případě zájmu o realizaci projektového dne nás kontaktujete: Hana Martináková, hmartinakova@etickavychova.cz, 737 637 033.

Více informací zde komensky2020.cz/pro-skoly/#projektovedny