EVops

Nová učebnice Osobnostní a etické výchovy pro SŠ je na světě

Učebnice vychází z platných RVP pro všechny typy středních škol. Zaměřuje se na rozvoj sociálních dovedností, etických ctností a osobnostních kompetencí a navazuje na úspěšnou řadu učebnic Etická výchova pro základní školy z nakladatelství Computer Media. Sada obsahuje 2 díly učebnice a metodiku pro učitele. První díl je zaměřen na formování třídního kolektivu, seberozvoj a kompetence k učení. Druhý díl se věnuje etickým tématům ve spojitosti s každodenním životem a rolí člověka jako občana České republiky a Evropské unie.

Jednotlivé lekce jsou podkladem pro zkušenostní a zážitkové učení. Teorie je zobecněním skupinové reflexe, ke které jsou žáci systematicky vedeni. Snahou je, aby u žáka vznikal ve výuce aha efekt a i v oblastech jako je etika, osobnostní a sociální rozvoj docházelo k badatelské a objevitelské činnosti.

Co nová učebnice pro školu přinese, kromě výdajů na pořízení? Na prvním místě je to praktická konkrétní inspirace pro výuku všech společenskovědních oborů. Učebnice a metodika vychází z myšlenek Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, které již začínají ovlivňovat naše školy. Je to zejména ve směru prvního základního cíle, který zaměřuje vzdělání na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život. Dalším přínosem je celkové zaměření učebnice na téma wellbeingu, které se stává nosným vzhledem k neuspokojivým výsledkům v mezinárodních srovnáních i pro ČŠI. Wellbeing je stav, ve kterém můžeme v podporujícím prostředí plně rozvíjet svůj fyzický, duševní, sociální a duchovní potenciál. To nás pak vede k tomu, že můžeme spolu s druhými žít plnohodnotný a spokojený život. Učebnice se snaží svými lekcemi a praktickými aktivitami cílit na život žáků. Je jasné, že o to nám v každé škole jde a děláme to. Nelze se ale zastavit a je potřeba hledat inspiraci. Tu zde kolektiv autorů, kteří aktivně vyučují na různých typech škol, nabízí v podobě svého léta budovaného a ověřovaného know how.

Učebnici lze objednat na webu ucebniceproetiku.cz nebo computermedia.cz .

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

osobnostní výchova pro SŠ

Metodika pro UČITELE obsahuje tematické celky a lekce 1. i 2. dílu učebnice ŽÁKA:
Mezilidské vztahy a komunikace: Poznáváme se / Pravidla naší třídy / Recept na dobrého spolužáka / Jak komunikujeme / Pojďme se učit naslouchat / Aby komunikace nebolela / Asertivita – už jsi o ní slyšel(a)?
Spolupráce: 
Co je spolupráce? / Naše vaše slova / Jak zvládnout konflikt / Změna nás nezaskočí / Naslouchat, nevytvářet si domněnky
Důvěra: 
Můžeš mi věřit / Teplá sprcha / Táhneme za jeden prtovaz / Všichni nemusíme být stejní / Jak najít důvěru v rozdělené společnosti?
Vzájemná pomoc: 
Pomoc / Když pomáháme / Vzájemná pomoc mění naši třídu / Pomoc a spolupráce / Darování
Jak se učit: 
Učení – to zvládnu!
Spravedlnost a nespravedlnost:
 Lež a podvod / Spravedlnost / Nespravedlnost / Účel světí prostředky
Dvě svobody proti sobě: Moje pravda – tvoje pravda / Soupeření / Přátelství / Nepřátelství
Vůle, zvůle, libovůle: Co můžu, ale nemusím / Zlaté pravidlo / Pravidla / Co chci, to dokážu / Na sympoziu / Koho obdivuji / Cestovní kancelář / Hrdost a pýcha
Postavit se na vlastní nohy: Strach / Dobít baterky / Kdo mě bude potřebovat (Životní sesta a s kým se na ni vydám) / V roli občana / V roli zaměstnance / Do boje s větrnými mlýny
Co jsem si nekoupil(a): Rodina / Předané hodnoty / Kde domov můj / Přiletěla holubice / Patří nám svět?
Osobní iniciativnost: Svět v síti / Chudoba je problém všech / Moje možnosti
Rozvoj osobního potenciálu: Prameny živé vody / Kam kráčím? / Život je…? …!
+ Pracovní listy – podklady pro zpracování úkolů a společné aktivity