EVops

Moravskoslezský kraj schválil projekt EtV

Moravskoslezský kraj schválil již třetí ročník projektu „EtV zlepšuje sociální klima škol v MSK III.“
ZŠ i SŠ mají možnost proškolit celý pedagogický sbor 4 nebo 8 hodinovými akreditovanými kurzy nebo vyslat jednotlivce na 40 hodinový akreditovaný kurz do Ostravy nebo Frýdku-Místku. Kurzy jsou pro školy zdarma, financuje je MSK částkou 307 000 Kč. Školení je realizováno od přípravného týdne v srpnu 2019 až do června 2020.

K dispozici pro celé sborovny s počtem minimálně 20 osob jsou tyto kurzy:
Spolupráce pedagoga s rodiči (4 hod)                                                                   4x
Otevřená komunikace a konstruktivní kritika (4 hod)                                         4x
Práce s odměnami a tresty ve škole (4 hod)                                                        2x
Desatero třídního učitele – prakticky i ve společném vzdělávání (8 hodin)    2x
Jak vést třídnické hodiny efektivně (8hod)                                                         2x
Jak předcházet výchovným problémům (8 hod)                                                1x
Osobnost učitele a klima školy (8 hod)                                                                 2x
Formativní hodnocení (8hod)                                                                                 2x

ANOTACE KURZŮ

Spolupráce pedagoga s rodiči

Důležitost komunikace ve společném vzdělávání.  Komunikace mezi aktéry výchovně vzdělávacího systému jako zásadní nástroj při vnímání individualit žáků ve společném vzdělávání, prosociální komunikace. Zapojení rodičů žáka do spolupráce se školou. Role asistentů pedagoga a jejich spolupráce s pedagogy. Rozdílnost spolupráce a aspekty na různých stupních vzdělávacího systému. Ukázky vhodné spolupráce pedagogů s asistenty pedagoga, pracovní náplň asistenta pedagoga, zásady vhodné komunikace školy s rodiči, důležitost komunikace mezi pedagogy školy na příkladech. Příklady prosociální komunikace jako podpora zlepšení klimatu školy.

Otevřená komunikace a konstruktivní kritika

Kritika je osobní postoj, kterým sdělujeme co se nám nelíbí na jednání druhého. Správná kritika se vyznačuje několika zásadami, o kterých je tento kurz.

 Desatero třídního učitele  aneb Prakticky i ve společném vzdělávání

Získání motivace pro práci třídního učitele a náměty pro seberealizaci učitele.  V 10 bodech si učitel praktik připomene a začínající učitel seznámí s hlavními úkoly práce třídního učitele, potřebnými schopnostmi a dovednostmi, kompetencemi vedoucími ke kvalitnímu vytváření klimatu třídy. Učitelé se seznámí s důležitostí koordinace řízení ve své roli, s motivací žáků, hodnocením své práce, vyzkouší si torbu plánu práce, seznámí se s náměty vedení třídních schůzek.  Získání motivace pro práci s různorodou skupinou žáků, podpora žáků s specifickými potřebami, zájem o spolupráci s asistenty pedagogy. Třídní učitel jako spolutvůrce pozitivního klimatu školy. Jak toho dosáhnout? Jestliže třídní učitel pochopí smysl a důležitost své práce a vybuduje pozitivní klima své třídy pomocí systematické činnosti se třídou za použití svých osobnostních rysů, schopností, dovedností, kompetencí, stanoví si plán a kvalitní náplň svého působení ve skupině žáků své třídy na škole.

 Jak vést třídnické hodiny efektivně

Aneb vytváříme výchovné společenství třídy jako prevenci před negativními vlivy a chováním. Seznámení se smyslem třídnických hodin jako efektivní možností lepší práce s žáky vytvářejícím pozitivní společenské vztahy mezi žáky a potlačujícím projevy agresivity, šikany a jiné negativní projevy chování. Motivovce pedagogů pro efektivní a systematickou práci se skupinou žáků, která povede ke zlepšování klimatu skupiny, třídy. Nabídka učitelům nových nápadů a námětů k vedení práce s žáky, oprostit je od obavy pracovat s žáky netradičními formami, jež jsou sice náročné na přípravu, ale o to efektivnější.

Formativní hodnocení, sebereflexe a kladné sebepojetí žáka

Seznámení účastníků s rozdílným pojetím hodnocení žáka a jeho schopností formou „formativního a normativního hodnocení“. Osvětlení vhodnosti a potřebnosti formativního hodnocení žáka v současném vzdělávacím systému, jeho vhodnosti nejen pro žáky s podpůrným opatřením. Seznámení s praktickým doporučením, jak kladně formativní hodnocení formuje na charakter žáka a žákovu osobnost, jak zvyšuje sebemotivaci žáka, jak pomáhá podporovat učení, jak pomáhá žákům zvyšovat sebevědomí.  Praktický nácvik aktivit využitelných v pedagogické praxi na: Sebereflexi, zdravé a kladné sebepojetí, posílení sebedůvěry, posílení sebemotivace, posílení volních vlastností.

 Jak předcházet výchovným problémům?

WS bude zaměřen na příklady zvládání výchovných problémů, práci s problémovými žáky a žáky se vzdělávacími problémy, na předávání zkušeností v oblasti inkluze, práce s žáky, výměna metod a forem práce na jednotlivých stupních vzdělávání, jak najít cestu k žákům s podpůrnými opatřeními, k žákům se zdravotními problémy, především, jak přistupovat k žákům s PAS a jak je motivovat k výkonu, jak podpořit jejich sebevnímání, sebevědomí s využitím formativního hodnocení. Smysl výchovného společenství pro posílení dobrých vztahů a vazeb ve skupině. Smyslem semináře je nabídnout účastníkům manuál praktických zkušeností a technik, různé varianty řešení vzniklých situací ve školním prostředí, s nimiž se aktéři WS setkali a hledají varianty nejvhodnějšího řešení.

 Osobnost učitele a klima školy

WS bude zaměřen na různé příklady aktivizačních technik a metod pro osobnostní rozvoj pedagogů, s využitím nápadů na podporu osobnostního růstu pedagogů, zaměříme se na důležitost psychohygieny ve školním prostředí, na techniky a příklady zvládání emocí v práci učitele, na rozvoj kreativity a ochotu sdílení zkušeností mezi jednotlivci v jednotlivých sborovnách (mentoring) a další praktické nápady na kvalitní rozvoj škol na zlepšení spolupráce a  klimatu ve školním prostředí. Účastníci obdrží manuál s příklady aktivizačních technik a metod pro osobnostní rozvoj pedagogů.