EVops

Moravskoslezský kraj podpořil etickou výchovu

logo MSK

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Etickou výchovou, o.p.s. v rámci projektu „Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v MSK“ s finanční podporou Moravskoslezského kraje, nabízí akreditované kurzy, které se budou realizovat 1.10.2017 – 30.6.2018.

Kurzy pro sborovny jsou již plně obsazeny. Volná místa jsou pro dva úvodní semináře a na 40 hodinový kurz.

Kurzy poskytují vhled do osobnostně sociální a morální výchovy se zaměřením na výchovný styl etické výchovy, nabízí praktické zkušenosti pro práci ve vedení dětí a žáků. Účastníci získají  povědomí o nových a moderních trendech v pedagogice i psychologii, praxí ověřené vzdělávací aktivity, ucelený vzdělávací program akreditovaných kurzů, během nichž se mohou účastníci seznámit s výchovným stylem a specifickým vedením výuky, kdy žáci dostávají větší prostor a možnost sebeprezentace a seberozvoje, což zúročují ve větším zájmu o sebe samotné i o své spolužáky, podílejí se se zájmem na chodu školy, získávají větší prostor v zapojení se do tvorby sociálního klimatu na škole, stávají se součástí komunity na škole. Žáci se učí asertivnímu chování, zvládání emocí, kooperaci, konstruktivní kritice. Anotace kurzů naleznete na www.evops.cz

Obsah a program etické výchovy přispívá také k prevenci negativních jevů jako šikana, kyberšikana, agresivita, rozvíjí emoční inteligenci žáků a vede k prosociálnosti a osvojení si měkkých kompetencí.

Účastníci se seznámí s příklady aktivizačních technik a metod pro osobnostní rozvoj pedagogů, s využitím nápadů na podporu osobnostního růstu pedagogů, na důležitost psychohygieny ve školním prostředí, na techniky a příklady zvládání emocí v práci učitele, na rozvoj kreativity a ochoty sdílení zkušeností mezi jednotlivci v jednotlivých sborovnách (mentoring) a další praktické nápady na kvalitní rozvoj škol a zlepšení spolupráce a klimatu ve školním prostředí.

 Úvodní seminář o projektu s Mgr. Hanou Kachtíkovou pro vedoucí pracovníky, výchovné poradce, metodiky prevence a pedagogy se uskuteční:

  1. 11. 2017  od 9:00 do 12:00 na Krajském úřadě Ostrava, 28. října 117, místnost F 527
  2. 11. 2017 od 9:00 do 12:00 Střední zdravotnická škola, 1. máje 11, Ostrava-Mariánské Hory

 Zájem o účast na úvodním semináři nebo na 40 hod kurzu můžete vyplnit zde

https://goo.gl/forms/DkPSJPi6kTPnWszI2