EVops

Projekt II. MSK 2018/19 – anotace kurzů

logo MSK

Vážení ředitelé, metodici primární prevence, výchovní poradci, pedagogové,

po výborné spolupráci s Moravskoslezským krajem 2017/18 Etická výchova, o.p.s. nabízí od 1.9.2018 do 30.6.2019 v rámci projektu MSK II. „Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v MSK“ akreditované kurzy pro celé sborovny a dva 40 hod kurzy pro jednotlivce ZDARMA. Moravskoslezský kraj podpořil projekt částkou 370 000 Kč.

V době realizace projektu  06190/2018/ŠMS od 1.9.2018 do 30.6.2019 financuje Moravskoslezský kraj tyto kurzy: 

Informační seminář pro zájemce ze škol   (3 hod),
3.10. odpoledne nebo 24.10. dopoledne – termín zvolíme dle většího počtu přihlášených zájemců

Pro nově zapojené školy:

1.      Etická výchova se zaměřením na výchovný styl (4 hod)

2.     Spolupráce pedagoga s rodiči (4 hod)
3.      Desatero třídního učitele – prakticky ve společném vzdělávání (8 hod)
4.      Jak vést třídnické hodiny efektivně (8 hod)
5.      Formativní hodnocení, sebereflexe a kladné sebepojetí žáka (8 hod)
6.      Aplikace etické výchovy v pedagogické (40 hod pro jednotlivceOstrava
5 setkání po 8 vyučovacích hodinách vždy v pondělí 9:00 – 15:00: 14.1., 11.2., 4.3., 25.3, 8.4.
Pro školy již v projektu MSK I. zapojené nabízíme kurzy navazující:
1.      Osobnost učitele a klima školy (8 hod)
2.      Pedagogická komunikace a klima školy (8 hod)
3.      Jak předcházet výchovným problémům? (8 hod)
4.      Růst klimatu školy působením výchovného stylu etické výchovy (40 hod pro jednotlivce) –  Frýdek-Místek
4 setkání po 10 vyučovacích hodinách 9:00 – 17:00: út 22.1., čt 7.2., pa 1.3., čt 4.4.
REGISTRACE do 30.9.2018 ZDE
ANOTACE KURZŮ

Spolupráce pedagoga s rodiči

Důležitost komunikace ve společném vzdělávání.  Komunikace mezi aktéry výchovně vzdělávacího systému jako zásadní nástroj při vnímání individualit žáků ve společném vzdělávání, prosociální komunikace. Zapojení rodičů žáka do spolupráce se školou. Role asistentů pedagoga a jejich spolupráce s pedagogy. Rozdílnost spolupráce a aspekty na různých stupních vzdělávacího systému. Ukázky vhodné spolupráce pedagogů s asistenty pedagoga, pracovní náplň asistenta pedagoga, zásady vhodné komunikace školy s rodiči, důležitost komunikace mezi pedagogy školy na příkladech. Příklady prosociální komunikace jako podpora zlepšení klimatu školy.

 Desatero třídního učitele  aneb Prakticky i ve společném vzdělávání

Získání motivace pro práci třídního učitele a náměty pro seberealizaci učitele.  V 10 bodech si učitel praktik připomene a začínající učitel seznámí s hlavními úkoly práce třídního učitele, potřebnými schopnostmi a dovednostmi, kompetencemi vedoucími ke kvalitnímu vytváření klimatu třídy. Učitelé se seznámí s důležitostí koordinace řízení ve své roli, s motivací žáků, hodnocením své práce, vyzkouší si torbu plánu práce, seznámí se s náměty vedení třídních schůzek.  Získání motivace pro práci s různorodou skupinou žáků, podpora žáků s specifickými potřebami, zájem o spolupráci s asistenty pedagogy. Třídní učitel jako spolutvůrce pozitivního klimatu školy. Jak toho dosáhnout? Jestliže třídní učitel pochopí smysl a důležitost své práce a vybuduje pozitivní klima své třídy pomocí systematické činnosti se třídou za použití svých osobnostních rysů, schopností, dovedností, kompetencí, stanoví si plán a kvalitní náplň svého působení ve skupině žáků své třídy na škole.

 Jak vést třídnické hodiny efektivně

Aneb vytváříme výchovné společenství třídy jako prevenci před negativními vlivy a chováním. Seznámení se smyslem třídnických hodin jako efektivní možností lepší práce s žáky vytvářejícím pozitivní společenské vztahy mezi žáky a potlačujícím projevy agresivity, šikany a jiné negativní projevy chování. Motivovce pedagogů pro efektivní a systematickou práci se skupinou žáků, která povede ke zlepšování klimatu skupiny, třídy. Nabídka učitelům nových nápadů a námětů k vedení práce s žáky, oprostit je od obavy pracovat s žáky netradičními formami, jež jsou sice náročné na přípravu, ale o to efektivnější.

Formativní hodnocení, sebereflexe a kladné sebepojetí žáka

Seznámení účastníků s rozdílným pojetím hodnocení žáka a jeho schopností formou „formativního a normativního hodnocení“. Osvětlení vhodnosti a potřebnosti formativního hodnocení žáka v současném vzdělávacím systému, jeho vhodnosti nejen pro žáky s podpůrným opatřením. Seznámení s praktickým doporučením, jak kladně formativní hodnocení formuje na charakter žáka a žákovu osobnost, jak zvyšuje sebemotivaci žáka, jak pomáhá podporovat učení, jak pomáhá žákům zvyšovat sebevědomí.  Praktický nácvik aktivit využitelných v pedagogické praxi na: Sebereflexi, zdravé a kladné sebepojetí, posílení sebedůvěry, posílení sebemotivace, posílení volních vlastností.

 Jak předcházet výchovným problémům?

WS bude zaměřen na příklady zvládání výchovných problémů, práci s problémovými žáky a žáky se vzdělávacími problémy, na předávání zkušeností v oblasti inkluze, práce s žáky, výměna metod a forem práce na jednotlivých stupních vzdělávání, jak najít cestu k žákům s podpůrnými opatřeními, k žákům se zdravotními problémy, především, jak přistupovat k žákům s PAS a jak je motivovat k výkonu, jak podpořit jejich sebevnímání, sebevědomí s využitím formativního hodnocení. Smysl výchovného společenství pro posílení dobrých vztahů a vazeb ve skupině. Smyslem semináře je nabídnout účastníkům manuál praktických zkušeností a technik, různé varianty řešení vzniklých situací ve školním prostředí, s nimiž se aktéři WS setkali a hledají varianty nejvhodnějšího řešení.

 Osobnost učitele a klima školy

WS bude zaměřen na různé příklady aktivizačních technik a metod pro osobnostní rozvoj pedagogů, s využitím nápadů na podporu osobnostního růstu pedagogů, zaměříme se na důležitost psychohygieny ve školním prostředí, na techniky a příklady zvládání emocí v práci učitele, na rozvoj kreativity a ochotu sdílení zkušeností mezi jednotlivci v jednotlivých sborovnách (mentoring) a další praktické nápady na kvalitní rozvoj škol na zlepšení spolupráce a  klimatu ve školním prostředí. Účastníci obdrží manuál s příklady aktivizačních technik a metod pro osobnostní rozvoj pedagogů.

 Pedagogická komunikace a klima školy

Účastníci WS si odnesou po skončení manuál příkladů dobré praxe se zvládáním „krizových“ situací školy, např. v oblasti komunikace mezi účastníky výchovně vzdělávacího procesu, ve vztahu k žákům, rodičům, typy a způsoby příkladů na zvládání vypjatých komunikačních situací. Dovědí se názorně, jak pracovat sami se sebou v oblasti komunikačních technik a dovedností, jak rozvíjet svou osobnost pedagoga i v této oblasti a jak současně vytvářet pomocí kvalitní, pedagogické a správné komunikace mezi aktéry výchovně vzdělávacího procesu podmínky pro zlepšování klimatu školy.

 Růst klimatu školy působením výchovného stylu etické výchovy (pro jednotlivce)

Etická výchova rozvíjí sociálně integrační styl výchovy. Uvědomujeme si, že jeho realizace může být pro pedagogy obtížná. Proto tento styl rozpracováváme do konkrétních zásad a principů, s nimiž účastníky WS seznámíme. Cílem bude dále poskytnout teoretické informace o základních východiscích a principech etické výchovy s využitím těchto principů pro podporu růstu zdravého klimatu školy. Cílem kurzu je seznámit pedagogy s možnostmi aplikace etické výchovy v různých pedagogických činnostech a poskytnout soubor praktických námětů k aplikaci etické výchovy. Vést pedagogy k sebereflexi a analýze osobního přístupu v pedagogické praxi. Motivovat pedagogy k zájmu o problematiku ETV.