EVops

Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v MSK

logo MSK

„ETV zlepšuje sociální klima škol v MSK.“

Projekt realizovaný ve školním roce 2017/2018 Etickou výchovou o.p.s., podpořený finančně z rozpočtu Moravskoslezského kraje částkou 185.000,-Kč.

V tomto školním roce došlo k realizaci několika typů kurzů v rozsahu 4 – 40 výukových hodin pro zájemce všech typů vzdělávacích zařízení MSK. Proběhly kurzy Etická výchova se zaměřením na výchovný styl, kurzy Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání, Spolupráce pedagoga s rodiči, Formativní hodnocení, sebereflexe a kladné sebepojetí žáka, Desatero třídního učitele – prakticky ve společném vzdělávání, Jak vést třídnické hodiny efektivně, dlouhodobé kurzy v rozsahu 40 VH s názvem Aplikace etické výchova v pedagogické praxi.

Dle původního plánu proškolit v rámci nabízených kurzů 335 osob ze všech škol na území MSK bylo nakonec proškoleno celkem 413 osob (každý započten jen jednou), proběhlo celkem 440 vyučovacích hodin. Byly realizovány všechny plánované kurzy.

Zapojeno bylo plných 7 středních škol a 5 škol základních i mateřskými, informačních seminářů a 40 hodinového kurzu se zúčastnili pedagogové všech typů vzdělávacích zařízení MSK, celkem účastníci z 28 škol MSK.

Smyslem projektu bylo nabídnout zájemcům fungující a praxí ověřené vzdělávací aktivity, ucelený vzdělávací program akreditovaných kurzů, během nichž se mohli účastníci seznámit s výchovným stylem a specifickým vedením výuky, kdy žáci dostávají větší prostor a možnost sebeprezentace a seberozvoje, což zúročují ve větším zájmu o sebe samotné i o své spolužáky, podílejí se se zájmem na chodu školy, získávají větší prostor v zapojení se do tvorby sociálního klimatu na škole, stávají se součástí komunity na škole. Obsah a program etické výchovy přispívá také k prevenci negativních jevů jako šikana, kyberšikana, agresivita. Rozvíjí emoční inteligenci žáků a vede k prosociálnosti a osvojení si měkkých kompetencí (soft skills). Žáci se učí asertivnímu chování, zvládání emocí, kooperaci, konstruktivní kritice.

Projekt nabídl školám kraje ucelený vzdělávací program v požadovaných vzdělávacích aktivitách, školám i jednotlivcům z řad zájemců dostatek zkušeností a poznatků, různé příklady aktivizačních technik a metod pro osobnostní rozvoj pedagogů, s využitím nápadů na podporu osobnostního růstu pedagogů, na důležitost psychohygieny ve školním prostředí, na techniky a příklady zvládání emocí v práci učitele, na rozvoj kreativity a ochoty sdílení zkušeností mezi jednotlivci v jednotlivých sborovnách (mentoring) a další praktické nápady na kvalitní rozvoj škol a zlepšení spolupráce a klimatu ve školním prostředí. Kurzy stavěly na základě, kdy učitel, jeho osobnost, postoje, chování a mravní charakter jsou nositele morálních hodnot vzhledem k žákům.

Zapojení sborovny nebo části pedagogů do celoživotního vzdělávání, získání praktických zkušeností, jejich zavádění do uceleného vzdělávacího programu v duchu programu a výchovného stylu, aplikace ve školní praxi, podpora zlepšujícího se klimatu na škole, zefektivnění práce a zapojení všech aktérů do dobrého fungování školy jako takové může škole přinést ocenění pod záštitou MŠMT Etická škola, zlatého, stříbrného nebo bronzového stupně. Viz: ww.eticka-škola.cz

Specifický výchovný styl, se kterým se účastníci kurzů seznámí a jehož poté mohou uplatňovat ve svých hodinách i mimo výuku při vedení dětí, žáků, studentů, vede k osvojení a upevnění základních postojů, formou prožitků žáků, k ujasnění hodnotové orientace, k rozlišení dobra a zla a k jasným mravním normám a zásadám. Senzibilizace je přípravou na dané téma, vede k zapojení nejen kognitivní, ale i emotivní složky osobnosti žáka, následná hodnotová reflexe vede k ujasnění a prohloubení tématu. Forma prožitku je zaměřena na osvojení žádoucích postojů a dovedností. Nácvik v prostředí skupiny, za přítomnosti pedagoga aplikujícího účinné složky výchovného stylu umožňuje prožitek přijetí žáka učitelem i skupinou, pozitivní motivaci, prožitek úspěchu.

Cílem výchovného stylu a programu etické výchovy je prosociální, pozitivně sociální chování vedoucí ke spolupráci, kladnému přístupu k životu, k upevnění vnitřního vztažného systému, který je zárukou pevné osobnosti schopné realizovat to, co považuje za správné i v náročných situacích života bez podpory okolí. Transfer do života, následující v závěru tématu, usnadňuje jeho praktické uchopení a realizaci v individuálních podmínkách a rolích žáka.

Celý článek