AKTUÁLNÍ KURZY DVPP

. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .

– akreditované MŠMT

« 4-16 HODINOVÉ KURZY »

Následující semináře akreditované MŠMT jsou určeny celým pedagogickým sborovnám. Náš zkušený lektor, nebo lektoři – dle velikosti Vaší školy – přijedou za Vámi. Pokud škola začíná s etickou výchovou, doporučujeme začít prvním tématem se zaměřením na výchovný styl a poté vybrat z prvních pěti témat. Nedoporučujeme začínat školení sborovny první den v přípravném týdnu.

 Anotace pěti základních seminářů a dalších kurzů na deset základních témat EV.
Anotace kurzů pro společné vzdělávání se zobrazí po kliknutí na název kurzu níže.

Nabídka akreditovaných seminářů (4 hod):

 • Etická výchova se zaměřením na výchovný styl
 • Emoce a škola
 • Motivace žáků
 • Spolupráce pedagoga s rodiči
 • Práce s odměnami a tresty ve škole
 • Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání
  č.j.: MSMT- 35624/2015-2-857
 • Asertivita jako obrana proti manipulaci
 • Prosociální komunikace
 • Prosociální vzory
 • Prosociálnost a agresivita

Nové kurzy 2018:
Osobnost učitele a klima školy (8 hod)
Pedagogická komunikace a klima školy (8 hod)
Jak předcházet výchovným problémům (8 hod)

Asertivita jako sociální dovednost (16 hod)
Základy prosociální komunikace (16 hod)

 • Prosociálnost a sebedůvěra
 • Rozvoj iniciativy
 • Prosociálnost jako základ občanské společnosti
 • Kompromis a konsenzus
 • Kooperativní učení a jeho vliv na rozvoj prosociálnosti
 • Otevřená komunikace a konstruktivní kritika
  č.j.: MSMT – 1886/2014-1-58
 • Důležitost prosociálního výchovného stylu etické výchovy v MŠ
 • Interpersonální komunikace v MŠ
 • Názorná práce s učebnicí Etická výchova a nabídka dostupných výukových materiálů (5 hodin)
  č.j.: MSMT – 29142/2014-2-709

Nové kurzy 2017:
Agrese, šikana, proces řešení a důležitost prevence (6 hodin)
Desatero třídního učitele – prakticky i ve společném vzdělávání (8 hodin)
Jak vést třídnické hodiny efektivně – aneb vytváříme výchovné společenství třídy jako prevenci před negativními vlivy a chováním (8 hodin)
Formativní hodnocení, sebereflexe a kladné sebepojetí žáka (8 hodin)
Implementace etické výchovy do ŠVP (4 hodiny)

« 40HODINOVÝ KURZ »

40-hodinové kurzy jsou určeny pro jednotlivé učitele, kteří chtějí učit etickou výchovu integrovaně do jiných předmětů. Jedná se o 4 setkání po 10 hod nebo 5 setkání po 8 hod dle dohody účastníků.
Anotace Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi, akreditace

Ostrava – Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi (40 hod), projekt MSK II.
5 setkání po 8 vyučovacích hodinách vždy v pondělí od 9:00 do 15:00
Termíny: vždy v pondělí 14.1., 11.2., 4.3., 25.3., 8.4.2019
Lektor: Mgr. Ivana Hudeczková

Frýdek-Místek – Růst klimatu školy působením výchovného stylu etické výchovy (40 hod), projekt MSK II.
4 setkání po 10 vyučovacích hodinách od 9:00 do 17:00
Termíny: út 22.1., čt 7.2., pá 1.3., čt 4.4.2019
Lektor: Mgr. Hana Kachtíková

logo MSK Ve školním roce 2018/19 spolupracuje Etická výchova, o.p.s. s MSK v rámci projektu č. 06190/2018/ŠMS
Etická výchova zlepšuje sociální klima škol v MSK.

40 hod kurz v Kroměříži 2019
5 setkání po 8 hodinách v pátky od 8:30.
Termíny: 11.1., 25. 1., 15. 2., 8. 3., 22. 3.2019
Lektor: PaedDr. Aranka Řezníčková, Mgr. Světlana Hajdinová, Mgr. Hana Ginterová, Ph.Dr. Paval Motyčka, PhD.

 V registračním formuláři pro mapování zájmu o další kurzy uveďte prosím jméno, příjmení, email  účastníka a název školy.
Na prezenční listinu 
účastníci poskytují své osobní údaje pro účely zpracování k vystavení osvědčení o absolvování vzdělávání v souladu s  ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a obecného nařízení o ochraně osobních údajů dobrovolně a jsou si vědomi, že udělený souhlas se zpracováním lze kdykoliv odvolat písemně.